Regulamin współpracy


Ogólne warunki współpracy. Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez TŁUMACZENIA-24.EU

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. TŁUMACZENIA-24.EU wykonuje na zlecenie tłumaczenia pisemne na rzecz swoich Klientów w sposób rzetelny i z należytą starannością. TŁUMACZENIA-24.EU w swojej działalności stosuje ogólne standardy i zasady przyjęte na rynku tłumaczeń, ze szczególną dbałością o satysfakcję Klientów.
 2. TŁUMACZENIA-24.EU świadczy usługi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 2 Rodzaj świadczonych usług

TŁUMACZENIA-24.EU świadczy następujące usługi tłumaczeniowe oraz usługi dodatkowe:

 1. wykonanie tłumaczenia tekstu – to przygotowanie tekstu w języku docelowym zawierającego te same informacje co tekst źródłowy, z zachowaniem odpowiedniego stylu i rejestru językowego, zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji języka docelowego,
 2. wykonanie korekty tłumaczenia – to sczytanie tłumaczenia, mające na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów językowych, literowych, merytorycznych i stylistycznych,
 3. inne usługi związane z tłumaczeniami – to pozostałe usługi świadczone w związku z wykonywaniem usług tłumaczeniowych, pośrednictwo w wykonywaniu tłumaczeń, doradztwo i konsultacje językowe itp.
§ 3 Wykonywanie tłumaczeń pisemnych
 1. Usługa tłumaczeniowa realizowana jest według obowiązującego cennika podstawowego.
 2. W zależności od wielkości zlecenia, terminu wykonania, stopnia trudności tekstu stawka za jedną stronę normatywną może być negocjowana z Klientem indywidualnie.
 3. Podstawową jednostką ilości tłumaczonego tekstu jest jedna strona normatywna. Jest to strona zawierająca 1800 znaków wraz ze spacjami (liczba ta jest obliczana w edytorze tekstu).
 4. Rzeczywista wartość zlecenia netto jest iloczynem liczby stron rozliczeniowych tekstu docelowego (gotowego tłumaczenia, zaokrąglonego do 0,5 strony rozliczeniowej) oraz stawki wskazanej w cenniku podstawowym lub stawki ustalonej z Klientem w wyniku negocjacji.
 5. Termin realizacji zlecenia każdorazowo ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 6. Tekst wykonanego tłumaczenia zostanie przesłany Klientowi w formie zapisu elektronicznego (na CD lub w postaci transferu danych) lub w formie wydruku komputerowego, albo w obu tych formach jednocześnie, w zależności od indywidualnych ustaleń.
 7. Tekst tłumaczenia wysyłany jest do Klienta w formie elektronicznej (w formacie *.doc lub *.ods oraz *.pdf). Na życzenie Klienta tłumaczenie może zostać wysłane faksem i/lub listem poleconym bądź pocztą kurierską za dodatkową odrębnie ustalaną dopłatą.
 8. W przypadku zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia mailem, faksem lub telefonicznie w ciągu 48 godzin. W przypadku braku takiego potwierdzenia zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia.
 9. Odtworzenie lub stworzenie elementów nietekstowych, takich jak wykresy, znaki graficzne, specjalne kroje i stopnie pisma, symbole i znaki spoza alfabetu polskiego i niemieckiego itp. będą przedmiotem indywidualnych ustaleń.
 10. Wszelkie wskazówki dotyczące sposobu tłumaczenia i wykorzystania w nim słownictwa, terminologii lub oznaczeń stosowanych wyłącznie przez Klienta winny być dostarczone w formie pisemnej wraz z tekstem do tłumaczenia. W przypadku braku wskazówek TŁUMACZENIA-24.EU nie przyjmuje reklamacji dotyczących tłumaczenia nieuwzględniającego słownictwa, terminologii lub oznaczeń stosowanych przez Klienta. TŁUMACZENIA-24.EU zastrzega sobie możliwość konsultacji z Klientem w zakresie słownictwa, terminologii lub oznaczeń specyficznych dla tekstów, będących przedmiotem zlecenia. TŁUMACZENIA-24.EU nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia, powstałe w wyniku nieudzielenia bądź zwłoki w udzieleniu przez Klienta informacji w zakresie słownictwa, terminologii lub oznaczeń specyficznych dla tekstów, będących przedmiotem zlecenia.
 11. Klient ma prawo odwołać realizację zlecenia w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że jeśli Klient odwoła realizację zlecenia w trakcie jego wykonywania, wówczas będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za pracę rzeczywiście wykonaną do momentu odwołania realizacji zlecenia oraz do zwrotu innych ewentualnych kosztów poniesionych przez TŁUMACZENIA-24.EU związanych z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług. Odwołanie realizacji zlecenia wymaga formy pisemnej.
 12. TŁUMACZENIA-24.EU zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi tłumaczeniowej bez podania przyczyny.
 13. Zlecenie musi zawierać dane Klienta niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym pełną nazwę, adres siedziby, NIP i ewentualny adres korespondencyjny.
 14. TŁUMACZENIA-24.EU zastrzega sobie prawo do narzucenia Klientowi dodatkowych formalności i/lub czynności przed przystąpieniem do realizacji zlecenia, np. przesłania kopii dokumentów firmy (KRS, Regon, NIP, wpis do EDG), przesłania zlecenia faksem z podpisem i pieczęcią firmową, przesłania zlecenia z konta e-mail w domenie firmowej, przedpłaty, zapłaty przed realizacją zlecenia.
§ 4 Płatności
 1. Płatność za wykonane zlecenie dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez TŁUMACZENIA-24.EU. Klient uiszcza należność przelewem na numer rachunku bankowego podany na fakturze VAT.
 2. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością TŁUMACZENIA-24.EU do chwili uregulowania należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności wyszczególnionego na fakturze, Klient zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę. Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Klienta za wykonane usługi będzie wymagało od TŁUMACZENIA-24.EU zaangażowania firm prawniczych, windykacyjnych lub innych, Klient ponosi pełne koszty i prowizje naliczone przez ww firmy.
§ 5 Poufność
 1. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych wszystkie dokumenty źródłowe, materiały pomocnicze, gotowe tłumaczenia, a także ustne informacje udzielone przez Klienta traktowane są przez TŁUMACZENIA-24.EU jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem osób współpracujących z TŁUMACZENIA-24.EU na podstawie odrębnych umów.
 2. Na życzenie Klienta TŁUMACZENIA-24.EU może wystawić odrębne zobowiązanie do zachowania tajemnicy.
§ 6 Odpowiedzialność
 1. Za wykonane tłumaczenie TŁUMACZENIA-24.EU ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi.
 2. TŁUMACZENIA-24.EU nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które TŁUMACZENIA-24.EU nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, itp.
 3. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Klient dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zleci tej usługi TŁUMACZENIA-24.EU.
 4. TŁUMACZENIA-24.EU nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginalnym.
 5. TŁUMACZENIA-24.EU nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego i tekstu tłumaczenia.
§ 7 Reklamacje
 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi. Wszelkie uwagi dotyczące wykonanego tłumaczenia należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty odbioru tłumaczenia. Uwagi te powinny być przedstawione na piśmie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji Klienta wynosi 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest terminowe opłacenie należności za tłumaczenie.
 4. W przypadku uznania reklamacji za słuszną TŁUMACZENIA-24.EU dokona nieodpłatnie korekty tłumaczenia, w najszybszym możliwym terminie.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. TŁUMACZENIA-24.EU zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian z niniejszym Regulaminie oraz w cenniku usług.
 2. Aktualna wersja Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej TŁUMACZENIA-24.EU z podaniem dnia, od którego obowiązuje.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).
 4. Wszelkie spory dotyczące usług świadczonych przez TŁUMACZENIA-24.EU będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby TŁUMACZENIA-24.EU.
 5. Złożenie przez Klienta zlecenia oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zobowiązał się do stosowania wszelkich jego postanowień.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2008 r.